News 

Otevřít velké foto

25.01.2014 - Seznamte se s výhodami a zásadami obchodních mediací

Ačkoliv zájem o obchodní mediace v České republice roste, nedostaly se výhody tohoto alternativního způsobu řešení sporů ještě do všeobecného povědomí podnikatelů. Jaká je role mediátora? Kdy k mediaci přistoupit? Jaké jsou hlavní rozdíly mezi rozhodčím řízením a mediací? Co je výsledkem mediace a jaký má pro strany přínos? Tím vším se zabývá článek Lindy Maršíčkové na portálu Patria.cz.

Ukázka z článku:
Mediátor je povinen provádět mediaci osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí. Vedle toho je pod hrozbou pokuty navíc ze zákona vázán mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s danou mediací. Na rozdíl od soudního či rozhodčího řízení mediátor zpravidla nerozhoduje o řešení sporu, ale vede znesvářené strany ke kompromisnímu řešení, jehož výsledkem by mělo být uzavření mediační dohody. Toto postavení mediátora ve sporu ostatně reflektuje i samotný zákon, dle něhož je mediátor povinen respektovat názory stran a vytvářet podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení přijatelného pro všechny. Mediační dohoda tudíž představuje spíše jakési narovnání mezi stranami a nikoli rozhodnutí, které by samo o sobě mohlo být exekučním titulem.

Celý text je k dispozici zde.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek