"HISTORIA MAGISTRA VITAE."
("Historie je učitelkou života.")

Arbitráž představuje ve vyspělých zemích s fungujícím tržním systémem dlouhodobě uplatňovaný a úspěšný alternativní způsob řešení majetkových sporů. V České republice bylo rozhodčí řízení  v současné podobě zavedeno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodčí praxe má u nás tedy za sebou již více než patnáctiletou historii. V tomto období získávali rozhodci i soudci zkušenosti a zároveň u příslušných institucí vznikala a rozvíjela se související judikatura. Vzhledem k neveřejnosti řízení je však přístupná jen její velmi malá část. Z té pro vás vybíráme několik zajímavých rozhodnutí doplněných o komentáře právních kapacit. Pro lepší přehlednost jsou judikáty rozděleny do tří kategorií: rozhodnutí týkající se rozhodčího řízení, hmotě-právní a procesně-právní problematiky. Kliknutím na název rozhodnutí otevřete stránku s příslušnou právní větou, komentářem, rozhodnutím a kompletním odůvodněním.

  


 

Rozhodnutí týkající se rozhodčího řízení

K otázce právního postavení stálého rozhodčího soudu

Platnost rozhodčí smlouvy v souvislosti s neplatností smlouvy hlavní  

Nahrazení pořadu práva při zvolení rozhodčího řízení

Platná rozhodčí smlouva jako předpoklad pro nařízení výkonu rozhodnutí

Rozhodčí nález není rozhodnutím orgánu veřejné moci

Úprava podmínek rozhodčího řízení v rozhodčí smlouvě

Účinné doručení rozhodčího nálezu jako podmínka jeho vykonatelnosti

K jednacímu a poplatkovému řádu soukromé arbitrážní společnosti

K vázanosti strany sporu rozhodčí doložkou

K otázce procesní rovnosti v rozhodčím řízení

Ke zrušení rozhodčího nálezu pro rozpor s dobrými mravy

Ke změně názvu subjektu vedoucího seznam rozhodců

K procesní subjektivitě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

K přezkoumání rozhodnutí rozhodčího soudu o nedostatku své pravomoci

K výkonu rozhodčího nálezu při předchozím zastoupení opatrovníkem

Ke zrušení rozhodčího nálezu pro odnětí možnosti věc projednat

Přiměřenost použití občanského soudního řádu v rozhodčím řízení

Ke způsobu určení osoby rozhodce

 

Rozhodnutí týkající se hmotně-právní problematiky

Neplatný úrok z prodlení

Určitost uznání dluhu

K omezení oprávnění jednat za společnost více zástupci

K běhu promlčecí lhůty u uznání závazku

K nepřiměřenosti smluvního úroku z prodlení ve výši 1 % denně

K přiměřenosti smluvního úroku z prodlení

K omluvitelnému omylu strany při uzavírání smlouvy jako důvodu neplatnosti smlouvy

K platnosti blankosměnky při nesprávně vyplněné směnečné sumě

Ke skutkovým závěrům soudu o počátku běhu promlčecí doby

K důsledkům odstoupení od rámcové smlouvy

Ke sjednanému způsobu předání díla a k placení víceprací

K přechodu práv a povinností po vydání exekučního titulu

K rozporu s poctivým obchodním stykem při vymáhání pohledávky

 

Rozhodnutí týkající se procesně-právní problematiky

K neodstranitelným vadám titulu ve vztahu k jeho vykonatelnosti

K datu vykonatelnosti exekučního titulu

K shodným tvrzením účastníků řízení

K exekučnímu vymáhání dluhu několika samostatnými návrhy

K odvolání proti nepravomocnému rozhodnutí s doložkou právní moci

K opravě výroku platebního rozkazu a jeho vykonatelnosti

K předpokladům vypracování revizního znaleckého posudku

Ke zhojení nedostatku průkazu zastoupení v řízení

Ke způsobům prokazování pravosti podpisu

Ke zpochybnění věrohodnosti doručenky v souvislosti § 118b OSŘ

K předpokladům aplikace ust. § 136 o.s.ř.

  


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek