News 

04.11.2009 - NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU: HLAVNÍ NOVINKY

Dnem 1. listopadu 2009 nabyla účinnosti novela exekučního řádu. Přinesla řadu změn, které se dotkly činnosti exekutora a postupu oprávněného v exekučním řízení, zavedla také některé instituty k ochraně oprávněných zájmů povinného v exekučním řízení. Přinášíme zde proto přehled nejdůležtějších novinek.
Oprávněného se dotkla zejména změna ve způsobu podávání návrhů na nařízení exekuce. Nově není návrh podáván u věcně a místně příslušného soudu, ale přímo k rukám exekutora, kterého si oprávněný vybral k provedení exekuce. Zákon ukládá exekutorovi u návrhu na nařízení exekuce do 15 dnů od jeho přijetí posoudit, zda splňuje veškeré zákonné náležitosti (ty zůstávají stejné jako dosud).
Dle výsledku pak buď vyzve oprávněného k opravě návrhu, nebo v téže lhůtě předloží návrh místně a věcně příslušnému soudu s žádostí o pověření k provedení exekuce. Jsou-li splněny předpoklady pro nařízení exekuce, soud tak do 15 dní učiní a pověří exekutora jejím provedením, jinak návrh zamítne.
Z hlediska oprávněného je zajímavé i zavedení institutu exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Nově má exekutor možnost stejně jako soud zřídit na nemovitosti povinného exekutorské zástavní právo k zajištění pohledávky oprávněného. Oprávněný tak získá v případě prodeje zástavy lepší pořadí. Zákon také upravuje lhůtu, ve které je exekutor povinen vyplatit výtěžek exekuce oprávněnému, a to i v případě částečného výtěžku přesahujícího částku 1000 Kč. Tato lhůta je stanovena v délce 30 dnů od vymožení plnění. Nově má exekutor možnost rozhodovat o odkladu exekuce – v případě, že návrhu vyhoví. V opačném případě věc postoupí k rozhodnutí soudu. A konečně může exekutor rozhodnout o zastavení exekuce, a to i bez návrhu – ovšem za předpokladu, že s tímto postupem oprávněný vysloví souhlas.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek