News 

Otevřít velké foto

08.01.2014 - NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK VSTOUPIL V ÚČINNOST

Se začátkem roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Kromě trojice zákonů tvořících jádro rekodifikace soukromého práva vstoupila zároveň v účinnost i řada doprovodných předpisů, například katastrální zákon, zákon o zvláštních řízeních soudních či zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Nové zákony ruší více než 200 dosud účinných předpisů.

Ministerstvo spravedlnosti si zřejmě uvědomuje, že největší změna v českém právu za několik desítek let s sebou přinese mnoho komplikací a nejasností. Proto na svém webu připravilo sekci Časté dotazy k nové právní úpravě, která zahrnuje přes 50 otázek a odpovědí k některým novým pojmům, institutům a postupům.

Nový občanský zákoník je rozdělen do pěti částí:
Obecná část – především jsou zde vymezeny jednotlivé pojmy, které se v občanském zákoníku vyskytují.
Rodinné právo – zahrnuje v sobě dosavadní zákon o rodině. Dotýká se institutu manželství, vztahů mezi příbuznými, vztahů mezi rodiči a dětmi a dalších.
Absolutní majetková práva – definuje vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění.
Relativní majetková práva – tato část je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě různé druhy smluv, závazky z deliktního jednání, včetně odpovědnosti za škodu.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná – jde o legislativně technickou problematiku a samozřejmě uvádí, které dosavadní zákony jsou novým zákonem zrušeny.

Vybrané důležité novinky:
1) Nový občanský zákoník se týká fyzických i právnických osob (společností). Řídí se tedy podle něj všichni.
2) Nejvíce změn se týká dědictví. Tam přináší nový zákoník mnoho možností, jak naložit s majetkem (např. dědickou smlouvu nebo odkaz). Rozšiřují se také dědické třídy, dědí i sestřenice a bratranci.
3) Další velmi zásadní novinkou je ochrana slabších a znevýhodněných stran. Při uzavírání smluv zákoník nyní nabízí více volnosti, je to ovšem spojené s větší odpovědností za vlastní jednání.
4) Ruší se tabulkové částky náhrady při poškození zdraví. Jednotlivé případy se budou posuzovat individuálně.
5) Ruší se bytové náhrady. Majitel bytu po skončení nájmu nemusí nájemníkovi hledat nové bydlení.
6) Zvíře už není věc, ale živá bytost.
7) Společnost s ručením omezeným lze založit už s jednou korunou vkladu. Zápisy do rejstříku provádí i notář, což by mělo celou proceduru zrychlit.
8) Podnikat lze už od 16 let věku, stačí, když s tím budou souhlasit rodiče a soud.
9) Dítě, které dosáhlo 16 let a je schopno se samo živit, může být po souhlasu rodičů a soudu prohlášeno svéprávným se všemi právními důsledky.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek