News 

Otevřít velké foto

10.12.2014 - Přezkum platnosti rozhodčí smlouvy

Ve svém nedávném rozhodnutí Nejvyšší soud České republiky konstatoval k přezkumu platnosti rozhodčí smlouvy v exekučním řízení, že exekuční řízení je ovládáno zásadou, podle níž exekuční soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu a rovněž nepřihlíží ani k vadám nalézacího řízení. Předmětný spor se dokonce týkal rozhodčí smlouvy obsažené ve spotřebitelských smlouvách. Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky tedy nepřísluší exekučnímu soudu přezkoumávat, zda rozhodčí smlouva neobsahuje ujednání způsobující významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele.

Nejvyšší soud České republiky konstatoval ve svém rozhodnutí ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3712/2012 v senátě složené z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a Mgr. Víta Bičáka, že exekuční řízení je ovládáno zásadou, podle níž exekuční soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu, nepřihlíží ani k vadám nalézacího řízení (srov. např. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 4/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení ze dne 25. dubna 2012, sp. zn. 20 Cdo 505/2012, usnesení uveřejněné pod číslem 62/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesení ze dne 25. května 2000, sp. zn. 20 Cdo 2475/98).

Rovněž Ústavní soud v souvislosti s řešením otázky (nedostatku) pravomoci rozhodce v exekučním řízení uzavřel, že rozhodčí nález nemůže být přezkoumáván z hlediska jeho věcné správnosti. Exekuční řízení je ze své podstaty určeno pouze pro faktický výkon rozhodnutí, nikoli pro autoritativní nalézání práva. Stejně tak není řízením přezkumným (srov. například nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2012, sp. zn. I. ÚS 871/11, bod IV, nález ze dne 3. dubna 2012, sp. zn. IV. ÚS 2735/11, bod 14, 15, k přezkumu rozhodčí doložky z důvodu nedostatku pravomoci rozhodce srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012).

Proto ani v případě rozhodčích nálezů nepřísluší exekučnímu soudu přezkoumávat, zda smlouva o spotřebitelském úvěru, resp. rozhodčí smlouva neobsahuje ujednání, které by způsobilo významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele.

Celé výše nadepsané usnesení naleznete zde.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek