Nařízení o nákladech Rozhodčího řízení 

NAŘÍZENÍ O NÁKLADECH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

 

Druhy nákladů rozhodčího řízení

§ 1

 1. Rozhodčím řízením se rozumí řízení rozhodované podle Jednacího řádu rozhodčího řízení  Rozhodcem určeným Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. (dále jen "Unie").
 2. Náklady rozhodčího řízení tvoří:
  • rozhodčí poplatek
  • správní paušál
  • poplatek za expresní vyřízení věci
  • hotové výdaje účastníků
  • zvláštní náklady rozhodčího řízení

 

Rozhodčí poplatek

§ 2

 1. Rozhodčí poplatek je stanoven způsobem uvedeným v Sazebníku, který je nedílnou přílohou tohoto Nařízení o nákladech rozhodčího řízení, a vybírá se podle hodnoty předmětu řízení vyjádřené peněžní částkou (základ rozhodčího poplatku).
 2. Rozhodčí poplatek se vybírá za každý spor.
 3. Rozhodčí poplatek se zaokrouhluje na celé desetikoruny nebo celá eura nahoru.
 4. Hodnota příslušenství předmětu řízení tvoří základ rozhodčího poplatku jen v případech, je-li příslušenství samostatným předmětem řízení.
 5. Je-li v rozhodčí žalobě na zahájení rozhodčího řízení uplatněno více peněžitých plnění, je základem rozhodčího poplatku jejich součet.
 6. Jde-li o opětující se peněžité plnění, je základem rozhodčího poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o peněžité plnění na dobu neurčitou, včetně plnění požadovaného do okamžiku zaplacení jiného peněžitého plnění, na dobu života nebo na dobu delší než 5 let, je základem rozhodčího poplatku pětinásobek ceny ročního plnění. Smluvní pokuta je samostatným nárokem a její hodnota tvoří základ rozhodčího poplatku.
 7. Nelze-li stanovit základ rozhodčího poplatku podle předchozích odstavců, činí rozhodčí poplatek 15.000,- Kč. Pro případ, že teprve v průběhu sporu vyjde najevo skutečná hodnota sporu, je základem rozhodčího poplatku tato zjištěná hodnota. Přesahuje-li výše dodatečně stanoveného rozhodčího poplatku částku 15.000,- Kč bude poplatníkovi, který je povinen rozhodčí poplatek platit doměřen rozdíl, o který vyměřený rozhodčí poplatek přesahuje 15.000,- Kč. Je-li rozhodčí poplatek zjištěn v částce nižší než 15.000,- Kč rozhodčí poplatek se nevrací a zůstává v původní výši.
 8. Je-li počet žalovaných účastníků vyšší než jeden, zvyšuje se Rozhodčí poplatek o další 2% z hodnoty předmětu řízení nejméně však o 2.500,- Kč za každého dalšího účastníka.
 9. Při rozhodování věci Rozhodčím senátem se sazba rozhodčího poplatku stanoveného pro rozhodování věci jediným Rozhodcem zvyšuje o 30%.
 10. Je-li základ rozhodčího poplatku vyjádřen v cizí měně, vypočte se rozhodčí poplatek ze základu rozhodčího poplatku přepočteného na českou měnu podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž je rozhodčí poplatek splatný nebo v němž bude vydáno rozhodnutí o povinnosti zaplatit poplatek. Pro přepočet měn, jejichž kurs Česká národní banka nevyhlašuje, se použije kurs EMU k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna. Kurzový rozdíl zjištěný do výše 100,- Kč se nedoměřuje. V případech sporů s mezinárodním prvkem, u kterých je základ rozhodčího poplatku stanoven v euro se ustanovení tohoto odstavce neužije a poplatek je stanoven z takto zjištěného základu rozhodčího poplatku.
 11. Rozhodčí poplatek je povinen zaplatit a poplatníkem takového poplatku je:
  • žalobce při podání rozhodčí žaloby
  • žalovaný uplatňující svá práva vzájemnou rozhodčí žalobou nebo námitkou započtení realizovanou v rámci rozhodčího řízení
 12. Zaplacení rozhodčího poplatku je nezbytným předpokladem pro vedení rozhodčího řízení.

 

Splatnost rozhodčího poplatku a způsob jeho placení

§ 3

 1. Rozhodčí poplatek je splatný při podání rozhodčí žaloby u Unie, v případě vzájemného návrhu nebo námitky započtení je rozhodčí poplatek splatný dnem podání vzájemné žaloby nebo uplatnění námitky započtení. V případě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu je rozhodčí poplatek splatný při podání rozhodčí žaloby na Portál E-ARBITER.
 2. Rozhodčí poplatek vybírá, vyměřuje a vymáhá Unie. Rozhodčí poplatek se platí v české měně s výjimkou sporů s mezinárodním prvkem. V případě sporů s mezinárodním prvkem se rozhodčí poplatek platí v měně euro, případně v české měně podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž je rozhodčí poplatek splatný nebo v němž bude vydáno rozhodnutí o povinnosti zaplatit poplatek. Stejného kurzu k přepočtu se užije všude tam, kde je v Nařízení o nákladech uváděna částka v českých korunách a není výslovně uváděna i částka v eurech.
 3. Rozhodčí poplatek se platí na účet Unie, č.ú. 2239684001 / 2400 V případě, že s tím Unie vysloví souhlas, lze rozhodčí poplatek uhradit i v hotovosti.
 4. Rozhodčí poplatek se pokládá za zaplacený okamžikem připsání na účet uvedený v odst. 3, popř. jeho hotovostní úhradou.
 5. Nebyl-li rozhodčí poplatek zaplacen ani ve lhůtě do 3 dnů od jeho splatnosti podle odst. 1, Unie vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty určený Rozhodce zastaví řízení o nároku uplatněném poplatníkem, který nesplnil svoji povinnost uhradit rozhodčí poplatek. V případě nezaplaceného rozhodčího poplatku z námitky započtení Rozhodce k takové námitce při rozhodnutí ve věci nepřihlíží. Ve výzvě na zaplacení rozhodčího poplatku Unie vyzve poplatníka ke specifikaci svých nákladů řízení, kterých se bude domáhat k náhradě.
 6. Rozšíří-li se po podání rozhodčí žaloby předmět řízení, je poplatník povinen doplatit rozhodčí poplatek dle sazebníku.

 

Vrácení rozhodčího poplatku

§ 4

 1. Unie vrátí zaplacený rozhodčí poplatek, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen. Bylo-li na rozhodčím poplatku zaplaceno více, než činila poplatková povinnost, vrátí se zjištěný přeplatek. Přeplatek na rozhodčím poplatku se nevrací, nepřevyšuje-li částku 100,- Kč.
 2. V případě, že žalovaný ve sporu vznese námitku týkající se nedostatku pravomoci, které bude Rozhodcem vyhověno, bude žalobci vráceno 50 % rozhodčího poplatku.

 

Správní paušál

§ 5

 1. Správní paušál je poplatek na úhradu administrativního vyřízení sporu Unií a jeho výše je stanovena způsobem uvedeným v Sazebníku, který je nedílnou přílohou tohoto Nařízení o nákladech rozhodčího řízení. Správní paušál se vybírá podle ceny předmětu řízení vyjádřené peněžní částkou.
 2. Při rozhodování věci Rozhodčím senátem se sazba správního paušálu stanoveného pro rozhodování věci jediným Rozhodcem zvyšuje o 30%.
 3. Správní paušál je povinen zaplatit a poplatníkem takového poplatku je:
  • žalobce při podání rozhodčí žaloby
  • žalovaný uplatňující svá práva vzájemnou rozhodčí žalobou nebo námitkou započtení realizovanou v rámci rozhodčího řízení
 4. Zaplacení správního paušálu je nezbytným předpokladem pro zahájení rozhodčího řízení.
 5. Správní paušál se platí společně s Rozhodčím poplatkem.
 6. Není-li stanoveno jinak užije se ohledně správního paušálu obdobně ustanovení tohoto Nařízení o rozhodčím poplatku.

 

Poplatek za expresní vyřízení věci

§ 6

 1. Poplatek za expresní vyřízení věci je takový typ poplatku, který je žalobce povinen zaplatit spolu s rozhodčím poplatkem, domáhá-li se v žalobě expresního vyřízení věci garantovaného Jednacím řádem rozhodčího řízení.
 2. Poplatek za expresní vyřízení věci činí 2% ceny předmětu řízení, nejméně však 2.500,- Kč.
 3. Nelze-li stanovit základ rozhodčího poplatku činí poplatek za expresní vyřízení věci 7.500,- Kč.
 4. Ohledně poplatku za expresní vyřízení věci se jinak užije obdobně ustanovení tohoto Nařízení o rozhodčím poplatku. 

 

Hotové výdaje účastníků

§ 7

 1. Hotovými výdaji účastníků jsou skutečné výdaje uplatněné účastníky nebo jejich zástupci v souvislosti s rozhodčím řízením (výdaje za překlad listin z cizího jazyka do češtiny, odměna právního zástupce za právní zastoupení účastníka, cestovní výdaje, apod.).
 2. Každý účastník platí své vlastní výdaje, které vznikají jemu osobně, a výdaje svého zástupce. Odměnu zástupce platí účastník, který takového zástupce má.

 

Zvláštní náklady rozhodčího řízení

§ 8

 1. Zvláštními náklady rozhodčího řízení jsou především náklady vzniklé prováděním důkazů při projednávání sporu (odměna znalce, náhrada za pořádání ústního jednání, účast svědka, ustanovení opatrovníka apod.), jedná se však také o náklady vzniklé na straně rozhodce v souvislosti s projednáním sporu (např. cestovní náklady Rozhodce, poskytnutí součinnosti soudem). Rozhodce je oprávněn rozhodnout o složení potřebné zálohy na krytí takových nákladů. Tato povinnost může být uložena i jedné straně, dala-li ke vzniku takových zvláštních nákladů podnět. Rozhodce není povinen pokračovat v projednávání sporu do doby než bude určená záloha uhrazena. Důkazy, ohledně jejichž provedení nebyla záloha uhrazena nebudou Rozhodcem provedeny.
 2. O zvláštních nákladech rozhodce s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení.
 3. Zváštní náklady rozhodčího řízení se hradí ve výši v jaké tyto náklady skutečně vznikly.

 

Ustanovení společná a závěrečná

§ 9

 1. Součástí všech poplatků je i DPH v zákonné výši, která se k poplatkům vypočítaným podle sazebníku připočítává.
 2. Toto Nařízení o nákladech rozhodčího řízení nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2005.
 3. Platné znění tohoto Nařízení o nákladech rozhodčího řízení je zveřejněno na internetové stránce www.urmr.cz.

 

 

Příloha

 

SAZEBNÍK ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ *

SAZBY ROZHODČÍHO POPLATKU
0 Kč - 99 999 Kč 5 000 Kč + 5,00% z hodnoty sporu
100 000 Kč - 999 999 Kč 10 000 Kč + 4,00% z hodnoty sporu nad 100 000 Kč
1 000 000 Kč - 9 999 999 Kč 46 000 Kč + 3,00% z hodnoty sporu nad 1 000 000 Kč
10 000 000 Kč - 99 999 999 Kč 316 000 Kč + 1,50% z hodnoty sporu nad 10 000 000 Kč
100 000 000 Kč - 249 999 999 Kč 1 666 000 Kč + 0,50% z hodnoty sporu nad 100 000 000 Kč
250 000 000 Kč   499 999 999 Kč 2 416 000 Kč + 0,25% z hodnoty sporu nad 250 000 000 Kč
500 000 000 Kč   a více 3 041 000 Kč + 0,05% z hodnoty sporu nad 500 000 000 Kč
             
SPRÁVNÍ PAUŠÁL
0 Kč - 99 999 Kč 500 Kč + 1,50% z hodnoty sporu
100 000 Kč - 999 999 Kč 2 000 Kč + 1,00% z hodnoty sporu nad 100 000 Kč
1 000 000 Kč - 9 999 999 Kč 11 000 Kč + 0,50% z hodnoty sporu nad 1 000 000 Kč
10 000 000 Kč - a více 56 000 Kč + 0,05% z hodnoty sporu nad 10 000 000 Kč

Rozhodování věci Rozhodčím senátem: Rozhodčí poplatek a správní paušál se zvyšují o 30%.

* Tento sazebník je platný pro vnitrostátní spory. Vnitrostátním sporem je spor, ve kterém všichni účastníci sporu mají sídlo (bydliště) na území České republiky nebo Slovenské republiky a je veden dle českého hmotného práva.

 
 

SAZEBNÍK ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ VE SPORECH S MEZINÁRODNÍM PRVKEM **

SAZBY ROZHODČÍHO POPLATKU
0 € - 4 999 € 300 € + 10,00% z hodnoty sporu
5 000 € - 49 999 € 800 € + 7,50% z hodnoty sporu nad 5 000 €
50 000 € - 499 999 € 4 175 € + 4,00% z hodnoty sporu nad 50 000 €
500 000 € - 999 999 € 22 175 € + 2,50% z hodnoty sporu nad 500 000 €
1 000 000 € - 4 999 999 € 34 675 € + 1,00% z hodnoty sporu nad 1 000 000 €
5 000 000 € - 19 999 999 € 74 675 € + 0,25% z hodnoty sporu nad 5 000 000 €
20 000 000 € - a více 112 175 € + 0,05% z hodnoty sporu nad 20 000 000 €
             
SPRÁVNÍ PAUŠÁL
0 € - 4 999 € 200 € + 2,50% z hodnoty sporu
5 000 € - 49 999 € 325 € + 2,00% z hodnoty sporu nad 5 000 €
50 000 € - 499 999 € 1 225 € + 1,00% z hodnoty sporu nad 50 000 €
500 000 € - 999 999 € 5 725 € + 0,50% z hodnoty sporu nad 500 000 €
1 000 000 €   a více 8 225 € + 0,05% z hodnoty sporu nad 1 000 000 €

Rozhodování věci Rozhodčím senátem: Rozhodčí poplatek a správní paušál se zvyšují o 30%.

** Za spory s mezinárodním prvkem jsou považovány všechny spory, které alespoň v jednom bodě nesplňují definici vnitrostátního sporu. Za vnitrostátní spor se tedy nepovažuje spor, který by podle výše uvedeného byl sporem vnitrostátním, avšak má být veden podle hmotného práva jiného než českého.


 

SAZEBNÍK ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ON-LINE ***

SAZBY ROZHODČÍHO POPLATKU
0 Kč - 49 999 Kč 2 500 Kč + 3,50% z hodnoty sporu
50 000 Kč - 99 999 Kč 4 250 Kč + 3,25% z hodnoty sporu nad 50 000 Kč
100 000 Kč - 499 999 Kč 5 875 Kč + 3,00% z hodnoty sporu nad 100 000 Kč
500 000 Kč - 999 999 Kč 17 875 Kč + 2,75% z hodnoty sporu nad 500 000 Kč
1 000 000 Kč - 4 999 999 Kč 31 625 Kč + 2,50% z hodnoty sporu nad 1 000 000 Kč
5 000 000 Kč - 9 999 999 Kč 131 625 Kč + 2,00% z hodnoty sporu nad 5 000 000 Kč
10 000 000 Kč - 99 999 999 Kč 231 625 Kč + 1,50% z hodnoty sporu nad 10 000 000 Kč
100 000 000 Kč - 249 999 999 Kč 1 581 625 Kč + 0,50% z hodnoty sporu nad 100 000 000 Kč
250 000 000 Kč - 499 999 999 Kč 2 333 625 Kč + 0,25% z hodnoty sporu nad 250 000 000 Kč
500 000 000 Kč - a více 2 958 625 Kč + 0,05% z hodnoty sporu nad 500 000 000 Kč
             
SPRÁVNÍ PAUŠÁL
0 Kč - 99 999 Kč 250 Kč      
100 000 Kč - 4 999 999 Kč 250 Kč + 0,15% z hodnoty sporu nad 100 000 Kč
5 000 000 Kč - a více 7 600 Kč + 0,05% z hodnoty sporu nad 5 000 000 Kč

*** V případě sporu s mezinárodním prvkem se neuplatní SAZEBNÍK ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ON-LINE a použije se SAZEBNÍK ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ VE SPORECH S MEZINÁRODNÍM PRVKEM


 

Archiv


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek